Maatregelen COVID-19

Op 25 september zijn er op het gebied van corona een aantal wijzigingen doorgevoerd die ook betrekking hebben op de regels en richtlijnen die wij hebben gesteld als kinderopvang. De 1,5 meter maatregel is komen te vervallen en hier hadden we het beleid van de afgelopen periode op gebaseerd. Uiteraard moeten wij voldoen aan de richtlijnen die het RIVM heeft gesteld en moeten we dit uitwerken in een locatiegebonden protocol. Mochten er wijzigingen optreden in de richtlijnen van het RIVM, dan zullen we dit zo snel mogelijk uitwerken in het locatiegebonden protocol.

Algemene maatregelen

Afstand houden

De afstandsmaatregel is per september komen te vervallen. Echter houden we een aantal maatregelen in stand om de drukte op de groep te kunnen spreiden en hiermee te zorgen voor een veilige omgeving om uw kind te halen of brengen. De volgende richtlijnen zullen nog in acht moeten worden genomen.

 • Het wordt aangeraden om kinderen door één ouder te laten halen of brengen.
 • De ouders blijven zo veel mogelijk in de buurt van de deur van de groep.
  • Boven: Tussen de deur en de kind-bakjes.
  • Beneden: Tussen de deur en de verschoontafel
 • De aanwezigheidskaartjes zullen omgedraaid worden bij binnenkomst en bij weggaan om te zorgen dat er een goede doorstroom mogelijk is. (De kaartjes hangen boven bij de trap en beneden bij de kapstok naast de deur).

Hygiënevoorschriften

De volgende richtlijnen hebben we hiervoor opgenomen:

  • Bij het brengen/halen van de kinderen zal er bij binnenkomst in het eerste halletje desinfecterendehandgel staan waarmee de handen moeten worden gedesinfecteerd van de ouder.
  • Indien een ouder klachten heeft die passen bij Corona of zich heeft laten testen en nog wacht op detestuitslag, mag deze ouder zijn/haar kind niet brengen. Het kind mag wel naar de opvang maar zal moeten worden gebracht door iemand die niet in quarantaine is.

Besmetting op locatie

Indien er een besmetting is van een pm-er of een kind van de groep zullen we in alle gevallen de oudercommissie zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Uiteraard zullen we hierna alle personen die een risicocontact hebben gehad met de besmette pm-er op de hoogte stellen. De GGD zal hierna een bron en contactonderzoek gaan opstarten. We zullen ons zo veel mogelijk laten leiden door de richtlijnen die de GGD ons geeft in een dergelijke situatie. Wel zullen wij het eerstelijnscontact met alle betrokkenen blijven zodat er geen ongewenste overdracht van gegevens worden gedaan.

Quarantaine

Voor personeelsleden, ouders en kinderen zal gelden dat indien u terugkeert uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft (ook als dit tijdens uw reis verandert) ivm COVID-19, u bij thuiskomst in quarantaine moet gaan voor 10 dagen. Dit betekent dat u in deze periode ook uw kind niet kan brengen. Indien u zich na 5 dagen laat testen, en het blijkt negatief te zijn, zal de opvang weer kunnen worden hervat.

Indien een ouder zich heeft laten testen en de uitslag is nog niet binnen kan de opvang van het kind gewoon plaats vinden. Indien er tijdens de opvang uren een positieve uitslag wordt gegeven zal de quarantaine van de ouder ook worden uitgebreid naar het kind en zal deze zo snel mogelijk moeten worden opgehaald.

Locatie specifieke maatregelen

Groepen

Momenteel heeft de locatie aan de Stationslaan twee groepen met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (afhankelijk van de Leidster Kind Ratio). Deze samenstelling en groepsgrootte zal niet hoeven worden aangepast onder de huidige richtlijnen. De onderlinge verplaatsingen van kinderen en pm-ers zullen zo veel mogelijk worden beperkt. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om dit met het beperkte aantal groepen en het kleine team te kunnen doen.

PM-ers

Elke groep heeft een aantal vaste pm-ers die voor de groep staan. De verplaatsingen van pm-ers naar de andere groep zullen we zo veel mogelijk beperken.

Maatregelen preventief testen

Er is een mogelijkheid voor de medewerkers om zicht preventief te laten testen op het coronavirus. De testen zijn ter beschikking gesteld aan de medewerkers. Dit is een niet verplichte test die alleen ter indicatie en vroegsignalering dient indien er pre-symptomatisch al wel besmetting heeft plaats gevonden.

Indien er echter sprake is van COVID-19 gerelateerde klachten of een sneltest wijst uit dat een PM-er positief is zal dit middels een test bij de GGD moeten worden vastgesteld.

Maatregelen voor ouders en kinderen

Kinderen wel- of niet naar de opvang
Om duidelijkheid te kunnen geven over of het verantwoord is om uw kind te komen brengen maken wij gebruik van de beslisboom die in de bijlage is opgenomen. Enkelvoudige milde verkoudheidsklachten (dus zonder behoorlijk hoesten en/of koorts) worden niet beschouwd als corona-klacht. Uw kind kan in dit geval dus gewoon komen

Testbeleid voor kinderen
Indien u of uw kind volgens de regels van het RIVM in quarantaine moet zal u dit moeten doen voor een periode van 10 dagen. Na 5 dagen kunt u uzelf en uw kind laten testen bij een willekeurige testlocatie waarna de quarantaine, nadat deze negatief is, zal worden opgeheven.

Haal- en Breng momenten
Momenteel hebben we de de plannen voor spreiding van de haal- en breng momenten in kaart gebracht. Vooralsnog is het niet nodig geweest om dit in te zetten.

Tijdsduur
Om de overdrachten zo kort mogelijk te houden willen wij u oproepen de voornaamste communicatie richting de pm-ers via Whatsapp naar de groep te sturen. Zo kunnen we de overdrachten zo kort mogelijk houden en kunnen we de drukte bij het halen en brengen verminderen.
Indien er behoefte is aan een uitgebreider gesprek met de coach van uw kind, kunt u dit uiteraard altijd kenbaar maken.

Mond-neusmasker
Momenteel is het niet noodzakelijk om een mond-neusmasker te dragen bij het halen en brengen van de kinderen.

Tot slot

Het vertrekken van de ouder

Bij het vertrekken van een ouder is het van belang dat de ouders die hierna komen weten dat u vertrokken bent. Hiervoor moet het bordje weer om worden gezet.

De gewijzigde looproute binnen de kinderopvang is met de 1,5 meter regel eveneens komen te vervallen. Wel willen we u er met klem op attenderen dat het mogelijk is dat mensen wel de 1,5 meten willen blijven handhaven en willen u daarom ook verzoeken dit te respecteren.

Maatregelen voor personeelsleden

Gezondheidscheck

Personeelsleden moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven.

Testbeleid

Indien een personeelslid in quarantaine moet of zelf corona gerelateerde klachten heeft zal er een test kunnen worden afgenomen bij een willekeurige testlocatie. Alleen als de uitslag negatief blijkt te zijn zal het werk weer kunnen worden hervat. Momenteel is er aangegeven dat er een voorrangspositie is voor pm-ers in de kinderopvang waardoor de test relatief snel zal kunnen worden afgenomen.

Mondmasker

Personeelsleden van de kinderopvang hoeven tijdens de werkuren geen mond-neusmasker te dragen.