Maatregelen COVID-19

In de laatste persconferentie hebben we gelukkig weer behoorlijk goed nieuws te horen gekregen. De ziekenhuisopnames die er momenteel zijn met de huidige variant zijn laag ondanks de enorme aantallen besmettingen. Dit betekend dat de gehele maatschappij weer een beetje van het slot mag en ook de maatregelen die we de afgelopen maand weer volledig in moesten zetten behoren voor nu weer tot het verleden. Dit betekend dat de regels die Prinsen & Prinsessen heeft gesteld voor het halen en brengen van uw kind weer veranderen. Het gedeeltelijk los laten van de maatregelen is altijd eenvoudiger als het opnieuw invoeren, maar we zijn er van overtuigd dat de gestelde regels en richtlijnen die wij op locatie hebben voldoende zijn. Deze richtlijnen zijn uitgewerkt in het locatiegebonden protocol en kunt u hieronder lezen. Mochten er wijzigingen optreden in de richtlijnen van het RIVM, dan zullen we dit zo snel mogelijk uitwerken in het locatiegebonden protocol. Voor enkele punten binnen dit protocol zal er gewezen worden naar het originele protocol vanuit de overheid, echter waar er aanvullende of gerichtere maatregelen worden genomen zal dit in het locatiegebonden protocol worden gesteld.

Algemene maatregelen

Afstand houden

Ondanks dat de maatregelen behoorlijk zijn versoepeld blijft het van belang dat er afstand wordt bewaard. Dit betekend dat de volgende richtlijnen nog in acht moeten worden genomen.

 • Kinderen mogen door één ouder gebracht of gehaald worden.
 • Ook geen oudere broertjes of zusjes worden meegenomen (die niet op de opvang zitten) 
 • De ouders blijven in de buurt van de deur van de groep.
  • Boven: Tussen de deur en de kind-bakjes. 
  • Beneden: Tussen de deur en de verschoontafel 
   • De kinderen die zelfstandig kunnen lopen zullen zelf de groep kunnen betreden en naar de pm-er lopen. De kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen mogen in de box of op de mat worden gelegd waarna de pm-er het kindje komt pakken. Hierdoor kunnen we wel de geborgenheid geven aan uw kind waarbij we wel de 1,5 meter tussen ouder en pm-er kunnen borgen 
   • De aanwezigheidskaartjes zullen omgedraaid worden bij binnenkomst en bij weggaan om te zorgen dat er een goede doorstroom mogelijk is. (De kaartjes hangen boven bij de trap en bij de kapstok naast de deur waardoor ook voor de wachtende en vertrekkende ouders 1,5 meter kan worden gewaarborgd). 

Hygiënevoorschriften

De volgende richtlijnen hebben we hiervoor opgenomen:

 • Bij het brengen/halen van de kinderen zal er bij binnenkomst in het eerste halletje desinfecterendehandgel staan waarmee de handen moeten worden gedesinfecteerd van de ouder.
 • Indien een ouder klachten heeft die passen bij Corona of zich heeft laten testen en nog wacht op detestuitslag, mag deze ouder zijn/haar kind niet brengen. Het kind mag wel naar de opvang maar zal moeten worden gebracht door iemand die niet in quarantaine is.

Besmetting op locatie

In het hoofdstuk handelingsperspectief zal er worden aangegeven hoe er wordt omgegaan bij een besmetting op de groep van een kind of een pm-er. Hierbij hechten wij er veel waarde aan dat de ouders op de hoogte worden gebracht en voorzorgsmaatregelen kunnen nemen.

Quarantaine

Voor personeelsleden, ouders zal gelden dat indien de quarantainecheck aangeeft dat diegene in quarantaine moet dat u bij thuiskomst in quarantaine moet gaan voor 10 dagen. Dit geldt niet voor de kinderen die naar de opvang komen. Dit betekent echter wel dat u in deze periode uw kind niet zelf kan brengen naar de opvang.

Indien er tijdens de opvang uren een positieve uitslag wordt gegeven zal ook de opvang gewoon door kunnen gaan echter zullen de ouders het kind goed in de gaten moeten houden of het kind klachten ontwikkeld. Indien het kind klachten ontwikkeld zal hij/zij wel in quarantaine moeten en kan zich laten testen.

Locatie specifieke maatregelen

Groepen

Momenteel heeft de locatie aan de Stationslaan twee groepen met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (afhankelijk van de Leidster Kind Ratio). Deze samenstelling en groepsgrootte zal niet hoeven worden aangepast onder de huidige richtlijnen. De onderlinge verplaatsingen van kinderen en pm-ers zullen zo veel mogelijk worden beperkt. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om dit met het beperkte aantal groepen en het kleine team te kunnen doen.

PM-ers

Elke groep heeft een aantal vaste pm-ers die voor de groep staan. De verplaatsingen van pm-ers naar de andere groep zullen we zo veel mogelijk beperken.

Maatregelen preventief testen

Er is een mogelijkheid voor de medewerkers om zicht preventief te laten testen op het coronavirus. De testen zijn ter beschikking gesteld aan de medewerkers. Dit is een niet verplichte test die alleen ter indicatie en vroegsignalering dient indien er pre-symptomatisch al wel besmetting heeft plaats gevonden. Indien er nieuwe testen ter beschikking moeten worden gesteld, zal dit door de medewerker kunnen worden aangegeven aan de directie waarna deze aanvraag in gang gaat zetten. 

Indien er echter sprake is van COVID-19 gerelateerde klachten of een sneltest wijst uit dat een PM-er positief is zal dit middels een test bij de GGD moeten worden vastgesteld.

Maatregelen voor ouders en kinderen

Kinderen wel- of niet naar de opvang

De huidig geldende beslisboom is naast het protocol dat verderop in dit protocol is opgenomen de maatstaf of het verantwoord is om uw kind te brengen. Enkelvoudige milde verkoudheidsklachten (dus zonder behoorlijk hoesten en/of koorts) worden niet beschouwd als corona-klacht. Uw kind kan in dit geval dus gewoon komen. Indien er geen directe aansluiting is tussen het meest recente protocol en de meest recente beslisboom, dan zal het meest recente het protocol uitsluitsel geven.

Testbeleid voor kinderen
Indien u of uw kind volgens de regels van het RIVM in quarantaine moet zal u dit moeten doen voor een periode van 10 dagen. Na 5 dagen kunt u uzelf en uw kind laten testen bij een willekeurige testlocatie waarna de quarantaine, nadat deze negatief is, zal worden opgeheven.

Haal- en Breng momenten

Momenteel hebben we de de plannen voor spreiding van de haal- en breng momenten in kaart gebracht. Vooralsnog is het niet nodig geweest om dit in te zetten. Door het beperkte aantal groepen is het vooralsnog altijd mogelijk geweest om de 1,5 meter maatregel te kunnen waarborgen voor de ouders en de pm-ers.

Tijdsduur
Om de overdrachten zo kort mogelijk te houden willen wij u oproepen de voornaamste communicatie richting de pm-ers via Whatsapp naar de groep te sturen. Zo kunnen we de overdrachten zo kort mogelijk houden en kunnen we de drukte bij het halen en brengen verminderen.
Indien er behoefte is aan een uitgebreider gesprek met de coach van uw kind, kunt u dit uiteraard altijd kenbaar maken.

Mond-neusmasker

Momenteel is het niet noodzakelijk om een verplichting in te stellen voor het dragen van een mond- neusmasker bij het halen en brengen van de kinderen. Ouders mogen hierin zelf de afweging maken of ze het mond-neusmasker willen gebruiken. Door de rust die we hebben gecreëerd door beperking van het aantal ouders op de groep kunnen we deze afweging bij de ouders laten liggen.

Tot slot

Het vertrekken van de ouder

Bij het vertrekken van een ouder is het van belang dat de ouders die hierna komen weten dat u vertrokken bent. Hiervoor moet het bordje weer om worden gezet.

De gewijzigde looproute binnen de kinderopvang is met de 1,5 meter regel eveneens komen te vervallen. Wel willen we u er met klem op attenderen dat het mogelijk is dat mensen wel de 1,5 meten willen blijven handhaven en willen u daarom ook verzoeken dit te respecteren.

Maatregelen voor personeelsleden

Gezondheidscheck

Personeelsleden moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven.

Testbeleid

Indien een personeelslid in quarantaine moet of zelf corona gerelateerde klachten heeft zal er een test kunnen worden afgenomen bij een willekeurige testlocatie. Alleen als de uitslag negatief blijkt te zijn zal het werk weer kunnen worden hervat. Momenteel is er aangegeven dat er een voorrangspositie is voor pm-ers in de kinderopvang waardoor de test relatief snel zal kunnen worden afgenomen.

Mondmasker

Personeelsleden van de kinderopvang hoeven tijdens de werkuren geen mond-neusmasker te dragen.

Handelingsperspectief

Inleiding

Indien we bij Prinsen & Prinsessen te maken krijgen met een positief getest persoon op de locatie zal er een hoop zaken in werking treden. Hiervoor hoeven we momenteel niet direct in contact te treden met de GGD. Mochten zich zaken voordoen waarbij we de expertise van de GGD willen vragen zijn daar altijd de mogelijkheden voor. In dit geval hechten wij er ook veel waarde aan om de ouders die geraakt zullen worden door de besmetting eerst gesproken te hebben voordat ze benaderd kunnen worden door de GGD voor het bron en contactonderzoek.

Stappenplan en communicatie

De volgende stappen zullen genomen worden in een dergelijke situatie:

Controle en check

Indien een melding wordt ontvangen dat er een besmet persoon langer dan een kwartier op de groep aanwezig is geweest in de tijd dat deze besmettelijk was zullen we gaan inventariseren welke personen er ingelicht moeten worden. De kinderen die eveneens op de groep zijn geweest en de pm-ers die op de groep hebben gewerkt zijn in veel gevallen de meest relevante personen. Door de korte overdracht die we hanteren op de groepen zullen de ouders nooit langer dan een kwartier in dezelfde ruimte verblijven van de besmette persoon.

De ouders van de kinderen die op dezelfde dag aanwezig zijn geweest van de besmette persoon zullen worden benaderd door de Prinsen en Prinsessen met de mededeling dat er contact is geweest met een besmet persoon en dat dit doorgegeven zal gaan worden aan de GGD. Indien de ouders hierbij aangeven dat dit voor hun niet wenselijk is zullen we dit ook op die manier doorgeven aan de GGD.

In principe hoeft een kinderopvang geen toestemming meer te vragen aan ouders voor het verstrekken van (persoonlijke) gegevens maar wij hechten er waarde aan om deze keuze bij de ouders te laten liggen. Hierdoor is het dus mogelijk dat de GGD een geanonimiseerde naam doorkrijgt. We zullen de richtlijnen die de GGD aan de overige personen voorstelt wel doorgeven aan deze personen en de regels zullen dus binnen Prinsen & Prinsessen ook gelden voor deze personen. Het eerste contact met de ouders of pm-ers zal gebeuren binnen een termijn van 2,5 (werkdag)uur nadat de melding door ons is ontvangen.

De voorkeur van dit eerste contact zal altijd telefonisch zijn, maar indien een ouder niet direct te bereiken is zal er via whatapp of per mail worden gecommuniceerd.

Contact GGD en vervolg

Doordat er in eerste instantie door Prinsen en Prinsessen in kaart wordt gebracht wie er in contact is geweest met de besmette persoon zullen we deze informatie direct door kunnen geven aan de GGD. Nadat de ouders en de ouderschapscommissie is ingelicht over het contact zal er contact worden opgenomen met de GGD zodat deze kunnen starten met het bron en contactonderzoek.

We zullen ons zo veel mogelijk laten leiden door de richtlijnen die de GGD ons geeft in een dergelijke situatie. In het ergste geval zal dit kunnen betekenen dat een gehele groep voor de quarantaineperiode zal moeten worden gesloten.

Wel zullen wij het eerstelijnscontact met alle betrokkenen blijven zodat er geen ongewenste overdracht van gegevens worden gedaan