Maatregelen COVID-19

Na aanleiding van de vele wijzigingen in de stand van zaken omtrent corona is het zeer belangrijk dat dit protocol met enige regelmaat naast het protocol kinderopvang van de overheid wordt gelegd. Dit hebben we wederom gedaan met de nieuwe richtlijnen die in april zijn gepubliceerd. Om te kunnen voldoen aan de richtlijnen die door het RIVM worden gegeven hebben we moeten nadenken hoe we het 1,5 meter beleid vorm gaan geven in onze opvang en hoe we omgaan met het testbeleid en het wel/niet laten komen van de kinderen. Uiteraard hebben we ons hier zo veel mogelijk laten leiden door het generiek kader kinderopvang en scholen dat door de overheid is opgegeven. Alle onderstaande locatiegebonden maatregelen zullen gelden totdat de maatregelen uit het generiek kader worden opgeheven.

Algemene maatregelen

Afstand houden

De afstand tussen pm-ers en ouders moet ten alle tijden minimaal 1,5 meter zijn. Om dit te kunnen borgen is het van belang dat de volgende richtlijnen in acht worden genomen.

 • Kinderen mogen door één ouder gebracht of gehaald worden.
 • Ook geen oudere broertjes of zusjes worden meegenomen (die niet op de opvang zitten)
 • De ouders blijven in de buurt van de deur van de groep.
  • Boven: Tussen de deur en de kind-bakjes.
  • Beneden: Tussen de deur en de verschoontafel
 • De kinderen die zelfstandig kunnen lopen zullen zelf de groep kunnen betreden en naar de pm-er lopen. De kinderen die niet zelfstandig kunnen lopen mogen in de box of op de mat worden gelegd waarna de pm-er het kindje komt pakken. Hierdoor kunnen we wel de geborgenheid geven aan uw kind waarbij we wel de 1,5 meter tussen ouder en pm-er kunnen borgen
 • De aanwezigheidskaartjes zullen omgedraaid worden bij binnenkomst en bij weggaan om te zorgen dat er een goede doorstroom mogelijk is. (De kaartjes hangen boven bij de trap en bij de kapstok naast de deur waardoor ook voor de wachtende en vertrekkende ouders 1,5 meter kan worden gewaarborgd).

Hygiënevoorschriften

De volgende richtlijnen hebben we hiervoor opgenomen:

 • Bij het brengen/halen van de kinderen zal er bij binnenkomst in het eerste halletje desinfecterende handgel staan waarmee de handen moeten worden gedesinfecteerd van de ouder.
 • Indien een ouder klachten heeft die passen bij Corona of zich heeft laten testen en nog wacht op de testuitslag, zal deze ouder niet in de gelegenheid zijn om zijn/haar kind te brengen. Het kind mag wel naar de opvang maar zal moeten worden gebracht door iemand die niet in quarantaine is. Voor degene die het kind komt brengen gelden echter wel aangepaste haal en breng richtlijnen
  • Graag uw kind buiten de drukke tijden brengen (dus tussen 8:35 en 9:00 brengen)
  • Graag bellen/appen met de groep vooraf zodat wij uw kind buiten kunnen komen halen.
  • Voor 16:45 zal uw kind weer moeten worden gehaald ivm beperktere mogelijkheid om uw kind buiten af te geven.
  • Gelieve wederom te bellen/appen met de groep voor het ophalen.

Besmetting op locatie

Indien er een besmetting is van een pm-er of een kind van de groep zullen we in alle gevallen de oudercommissie zo snel mogelijk op de hoogte stellen. Uiteraard zullen we hierna alle personen die een risicocontact hebben gehad met de besmette pm-er op de hoogte stellen. De GGD zal hierna een bron en contactonderzoek gaan opstarten. We zullen ons zo veel mogelijk laten leiden door de richtlijnen die de GGD ons geeft in een dergelijke situatie. Wel zullen wij het eerstelijnscontact met alle betrokkenen blijven zodat er geen ongewenste overdracht van gegevens worden gedaan.

Quarantaine

Voor personeelsleden, ouders en kinderen zal gelden dat indien u terugkeert uit een land dat een oranje of rood reisadvies heeft (ook als dit tijdens uw reis verandert) ivm COVID-19, u bij thuiskomst in quarantaine moet gaan voor 10 dagen. Dit betekent dat u in deze periode ook uw kind niet kan brengen. Indien u zich na 5 dagen laat testen, en het blijkt negatief te zijn, zal de opvang weer kunnen worden hervat.

Indien een ouder zich heeft laten testen en de uitslag is nog niet binnen kan de opvang van het kind gewoon plaats vinden. Indien er tijdens de opvang uren een positieve uitslag wordt gegeven zal de quarantaine van de ouder ook worden uitgebreid naar het kind en zal deze zo snel mogelijk moeten worden opgehaald.

Locatie specifieke maatregelen

Groepen

Momenteel heeft de locatie aan de Stationslaan twee groepen met maximaal 12 kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar (afhankelijk van de Leidster Kind Ratio). Deze samenstelling en groepsgrootte zal niet hoeven worden aangepast onder de huidige richtlijnen. De onderlinge verplaatsingen van kinderen en pm-ers zullen zo veel mogelijk worden beperkt. Uiteraard is het niet altijd mogelijk om dit met het beperkte aantal groepen en het kleine team te kunnen doen.

PM-ers

Elke groep heeft een aantal vaste pm-ers die voor de groep staan. De verplaatsingen van pm-ers maar de andere groep zullen we zo veel mogelijk beperken.

Maatregelen preventief testen

Ergens begin Mei zullen de preventieve testen voor de medewerkers beschikbaar komen die via de overheid worden gedistribueerd. Deze testen zullen moeten voorzien in de eventuele behoefte om twee keer per week de medewerkers te testen middels een zelftest. De testen worden ter beschikking gesteld aan de medewerkers als zij dit willen. Dit is een niet verplichte test die alleen ter indicatie en vroegsignalering dient indien er pre-symptomatisch al wel besmetting heeft plaats gevonden.

Indien er echter sprake is van COVID-19 gerelateerde klachten of een sneltest wijst uit dat een PM-er positief is zal dit middels een test bij de GGD moeten worden vastgesteld.

Maatregelen voor ouders en kinderen

Maatregelen voor kinderen

Kinderen wel- of niet naar de opvang

Om duidelijkheid te kunnen geven over of het verantwoord is om uw kind te komen brengen maken wij gebruik van de beslisboom die in de bijlage is opgenomen. Enkelvoudige milde verkoudheidsklachten (dus zonder behoorlijk hoesten en/of koorts) worden niet beschouwd als corona-klacht. Uw kind kan in dit geval dus gewoon komen.

Testbeleid voor kinderen

Indien u of uw kind volgens de regels van het RIVM in quarantaine moet zal u dit moeten doen voor een periode van 10 dagen. Na 5 dagen kunt u uzelf en uw kind laten testen bij een willekeurige testlocatie waarna de quarantaine, nadat deze negatief is, zal worden opgeheven.

Maatregelen voor ouders

Haal- en Breng momenten

Momenteel hebben we de de plannen voor spreiding van de haal- en breng momenten in kaart gebracht. Vooralsnog is het niet nodig geweest om dit in te zetten.

Tijdsduur

Om de overdrachten zo kort mogelijk te houden willen wij u oproepen de voornaamste communicatie richting de pm-ers via Whatsapp naar de groep te sturen. Zo kunnen we de overdrachten zo kort mogelijk houden en kunnen we de drukte bij het halen en brengen verminderen.
Indien er behoefte is aan een uitgebreider gesprek met de coach van uw kind, kunt u dit uiteraard altijd kenbaar maken.

Mond-neusmasker

Tijdens het halen en brengen van de kinderen zal er worden aangeraden een mond-neusmasker te dragen.

Tot slot

Het vertrekken van de ouder

Bij het vertrekken van een ouder is het van belang dat de ouders die hierna komen weten dat u vertrokken bent. Hiervoor moet het bordje weer om worden gezet.  

De looproute zal worden aangepast om de kans dat men elkaar tegenkomt in de gang te verkleinen. De nieuwe looproute zal duidelijk worden aangegeven door pijlen die de weg wijzen. Om een beeld te kunnen geven hebben we het hiernaast op de plattegrond van het gebouw aangegeven. 

Omdat het niet altijd even druk is zullen hier 2 situaties kunnen ontstaan.

Een ouder vertrekt en er staat geen ouder te wachten

De ouder mag in deze situatie met de pijlen mee naar de uitgang. Waarbij hij het rondje omdraait zodat een volgende ouder direct kan doorlopen. 

Een ouder vertrekt en er staat een andere ouder te wachten

De ouder mag in deze situatie met de pijlen mee waarna hij bij de trap naar boven de 2e uitgang neemt aan de zijkant van het gebouw en u hoeft dan uiteraard het schuifje niet om te zetten. De ouder die stond te wachten mag direct na vertrek van de ouder zijn/haar kind gaan brengen/ophalen

Maatregelen voor personeelsleden

Gezondheidscheck

Personeelsleden moeten de gezondheidscheck doen voor aanvang van de werkzaamheden. Als één van de vragen met ‘ja’ wordt beantwoord, dan moet de medewerker thuisblijven.

Testbeleid

Indien een personeelslid in quarantaine moet of zelf corona gerelateerde klachten heeft zal er een test kunnen worden afgenomen bij een willekeurige testlocatie. Alleen als de uitslag negatief blijkt te zijn zal het werk weer kunnen worden hervat. Momenteel is er aangegeven dat er een voorrangspositie is voor pm-ers in de kinderopvang waardoor de test relatief snel zal kunnen worden afgenomen.

Mondmasker

Personeelsleden van de kinderopvang hoeven tijdens de werkuren geen mond-neusmasker te dragen.