De
Kinderopvang

Als het gaat om de verzorging en opvoeding van uw kind is een goede samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerker belangrijk. Hierbij proberen we de belangen van de kinderen en behoeftes van de ouder(s) zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen

Daarnaast is het ook belangrijk dat wij een zo’n goed mogelijk beeld hebben hoe u het kind thuis opvoedt. Dit kan op verschillende manieren:

  • Het intakegesprek;
  • Tijdens het dagelijks halen en brengen;
  • D.m.v. overdracht schriftjes;
  • Door contact op te nemen met de mentor van uw kind.

Elk jaar zal er een 10 minutengesprek worden ingepland om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Wanneer u eerder behoefte heeft aan een gesprek over de ontwikkeling of vorderingen van uw kind dan kunt u altijd een 10 minuten gesprek aanvragen.

Verder vindt u op deze pagina info over:

Uw kind
Aanmelden

U kunt uw kind al aanmelden als u nog in verwachting bent van uw kind. Dit kan door het invullen en opsturen van een inschrijfformulier. of u kunt een exemplaar aanvragen via een mail naar info@prinsen- prinsessen.nl.

Als we het ingevulde formulier hebben ontvangen, krijgt u het contract en de bijbehorende factuur voor het inschrijfgeld (€ 20,—) binnen een week toegestuurd.

Wanneer er plek is op de door u aangevraagde dagen en u de bevestiging hebt ontvangen bent u verzekerd van een plek voor uw kind.

Onze
Tarieven

Als Prinsen & Prinsessen hebben we ervoor gekozen een tweetal contractvormen aan te bieden.

Contract 1

Kinderopvang voor het gehele jaar met uitzondering van de bouwvakvakantie midden Nederland.
Kosten € 8,39 per uur

Contract 2

Kinderopvang voor het gehele jaar met uitzondering van de basisschoolvakanties tot maximaal 12 vrije weken.
Kosten € 8,79 per uur

Contract 3

Kinderopvang voor het gehele jaar.
Kosten € 8,29 per uur

Tarieven per contractvorm

De tarieven per contract zijn verschillend. Een indicatie van de terug te ontvangen bedragen van de belastingdienst kunt u hier vinden.

Het dagtarief is gebaseerd op 10,5 uur (7:30 – 18:00) maal het tarief. De facturen zullen worden berekend aan de hand van het werkelijk aantal weken in de betreffende maand. Hierdoor kan het voorkomen dat de factuurbedragen per maand verschillen. Tevens zullen de maanden juli en augustus lager uitvallen i.v.m. bouwvakvakantie.

Verzuim

Mocht u uw kind wegens ziekte, vakantie of om andere redenen niet kunnen brengen, wilt u dit dan tijdig melden bij de pedagogisch medewerkster. De gereserveerde dagen behoren tijdens het verzuim doorbetaald te worden.

De
Wenperiode

Bij het intakegesprek worden de afspraken m.b.t. het wennen gemaakt. De wenperiode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de kinderen en pedagogisch medewerkers, maar dient ook om de ouders in de gelegenheid te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers te ontwikkelen.

We gaan ervan uit dat het kinderdagverblijf een plek moet worden waar uw kind zich helemaal thuis voelt. Daarom bouwen we de verblijfsduur langzaam op. Wij hanteren een wenperiode van maximaal twee weken. Natuurlijk is er tijdens de wenperiode veel contact tussen de pedagogisch medewerkers en ouders en wordt de periode voor elk kind met de ouders besproken voordat we met de wenperiode beginnen. Deze wenperiode zal op de eerste factuur in rekening worden gebracht.

Opzeggen / Annuleren

Mocht u, om welke reden dan ook de opvang van uw kind stop willen zetten, kunt u dit schriftelijk aangeven. Na afloop van de opzegtermijn van 1 maand zal de opvang van uw kind stop worden gezet.

Als uw kind 4 jaar wordt zal de opvang automatisch worden stopgezet en hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Indien u de opvang van uw kind wil annuleren voordat deze gestart is, zal eveneens een opzegtermijn van een maand worden gehanteerd. Hiernaast zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze annuleringskosten hangen samen met het aantal dagen dat u heeft gereserveerd. Er zal één volledige week aan annuleringskosten worden berekend.