De
Kinderopvang

Als het gaat om de verzorging en opvoeding van uw kind, is een goede samenwerking tussen ouders en pedagogisch medewerker belangrijk. Voor zover het binnen de mogelijkheden van het kinderdagverblijf ligt en niet tegenstrijdig is met de belangen van de kinderen, wordt de verzorging en opvoeding zoveel mogelijk afgestemd op de behoefte van de ouders. 

Zodra een kind op Prinsen en Prinsessen is geplaatst, vindt de opvoeding niet langer alleen door de ouder(s) plaats. Om dit goed te kunnen doen wordt er voor elk kind een mentor aangewezen, die het kind extra in de gaten houdt. Wanneer de mentor iets bijzonders opvalt, zal dit ook altijd aan de ouders worden gemeld door de mentor. 

Prinsen en Prinsessen levert nu ook een belangrijke bijdrage. Daarom is het van belang dat u weet wat er bij ons met uw kind gebeurt en is het goed dat de leiding geïnformeerd wordt over het kind en de wijze waarop het thuis wordt opgevoed.

Dit kan op verschillende manieren: 

  • het intakegesprek.
  • tijdens het dagelijks halen en brengen.
  • door contact op te nemen met de mentor van uw kind. 

Elk jaar zal er een 10 minutengesprek worden ingepland om de ontwikkeling van uw kind te bespreken. Wanneer u eerder behoefte heeft aan een gesprek over de ontwikkeling van uw kind dan kunt u altijd een 10 minuten gesprek aanvragen. 

Verder vindt u op deze pagina info over:

Uw kind
Aanmelden

U kunt uw kind al aanmelden als u nog in verwachting bent van uw kind. Dit kan door het invullen en opsturen van een inschrijfformulier. of u kunt een exemplaar aanvragen via een mail naar info@prinsen- prinsessen.nl.

Als we het ingevulde formulier hebben ontvangen, krijgt u het contract en de bijbehorende factuur voor het inschrijfgeld (€ 20,—) binnen een week toegestuurd.

Wanneer er plek is op de door u aangevraagde dagen en u de bevestiging hebt ontvangen, bent u verzekerd van een plek voor uw kind. Wel is het van belang dat het gestuurde contract getekend wordt teruggestuurd binnen uiterlijk 2 weken. Indien dit niet gebeurd zullen de plekken weer worden vrijgegeven voor andere ouders die hun kind willen komen brengen.

Onze
Tarieven

Als Prinsen & Prinsessen hebben we ervoor gekozen een drietal contractvormen aan te bieden.

Contract 1

Kinderopvang voor het gehele jaar met uitzondering van de bouwvakvakantie midden Nederland.
Kosten € 9,75 per uur (dagprijs € 102,38) vanaf juli 2023.

Contract 2

Kinderopvang voor het gehele jaar met uitzondering van de basisschoolvakanties tot maximaal 12 vrije weken.
Kosten € 10,15 per uur (dagprijs € 106,58) vanaf juli 2023.

Contract 3

Kinderopvang voor het gehele jaar.
Kosten € 9,65 per uur (dagprijs € 101,33) vanaf juli 2023.

Tarieven per contractvorm

De tarieven per contract zijn verschillend. Een indicatie van de terug te ontvangen bedragen van de belastingdienst kunt u hier vinden.

Het dagtarief is gebaseerd op 10,5 uur (7:30 – 18:00) maal het tarief. De facturen zullen worden berekend aan de hand van het werkelijk aantal weken in de betreffende maand. Hierdoor kan het voorkomen dat de factuurbedragen per maand verschillen. Tevens zullen de maanden juli en augustus lager uitvallen i.v.m. bouwvakvakantie.

Verzuim

Mocht u uw kind wegens ziekte, vakantie of om andere redenen niet kunnen brengen, wilt u dit dan tijdig melden bij de pedagogisch medewerkster. De gereserveerde dagen behoren tijdens het verzuim doorbetaald te worden.

De
Wenperiode

Bij het intakegesprek worden de afspraken m.b.t. het wennen gemaakt. De wen-periode heeft niet alleen tot doel het kind vertrouwd te maken met de nieuwe omgeving, de kinderen en pedagogisch medewerkers, maar dient ook om de ouders in de gelegenheid te stellen vertrouwd te raken met de nieuwe situatie en een vertrouwensrelatie met de pedagogisch medewerkers te ontwikkelen. 

Van tevoren is nooit geheel in te schatten hoe lang het duurt voordat een kind gewend is aan de nieuwe omgeving en de nieuwe situatie. De één went nu eenmaal makkelijker dan de ander. Om ieder kind voldoende ruimte te bieden hebben we een wen-periode ingesteld van 2 weken. We gaan er vanuit dat het kinderdagverblijf een plek moet worden waar uw kind zich helemaal thuis voelt en door middel van deze wen-periode bouwen we de verblijfsduur langzaam op. 

We willen deze wen-periode zo plannen voor u, dat wanneer u uw kind komt brengen (gewenste/geplande startdatum) uw kind al gewend is en de wen-periode al heeft afgesloten. Dit betekent concreet dat veelal de startdatum van het contract twee weken voor de gewenste/geplande startdatum is. 

Natuurlijk is er tijdens de wen-periode veel contact tussen de pedagogisch medewerkers en ouders en wordt de periode voor elk kind met de ouders besproken voordat we met de wen-periode beginnen. In de praktijk zien we dat de jongere kinderen vaak snel wennen en de wat grotere kinderen hier wat meer tijd voor nodig hebben. Zo kan het programma individueel worden aangepast. Deze wen-periode zal op de eerste factuur in rekening worden gebracht. Wennen kan alleen op dagdelen dat er plek is. Een wen-kind mag nooit boventallig zijn. Hierdoor kan het voorkomen dat uw kind gaat wennen op een andere dag, dan dat het geplaatst is.

Plaatsing

Als er een plek beschikbaar komt/is op de door u aangevraagde dagen zal dit in een plaatsingsovereenkomst worden vastgelegd. Deze plaatsingsovereenkomst dient getekend geroutineerd te worden (binnen twee weken) om verzekerd te zijn van de plekjes. Voor aanvang van de opvang-periode zal er een afspraak worden ingepland om verder kennis te maken met de PM-ers en wordt het intake formulier gezamenlijk ingevuld. Ook krijgt u in dit gesprek verdere uitleg hoe alles in zijn werk gaan en krijgt u uitleg over ons pedagogisch beleid.

Gedurende de opvang-periode doen we er alles aan om een vaste plaats op een vaste groep te bieden voor uw kind waarbinnen uw kind zich volledig kan ontplooien. Echter kan het wel voorkomen dat dit niet altijd haalbaar blijkt te zijn. In veel gevallen zal deze wisseling van groepen worden vastgelegd in de plaatsingsovereenkomst. Indien er onverhoopt gedurende de opvang-periode ook een situatie ontstaat waardoor uw kind zou moeten wisselen van groep zal dit altijd in overleg gebeuren met de ouders. Mogelijke situaties hiervoor zijn bijvoorbeeld, ziekte, vakantie etc.

Opzeggen / Annuleren

Mocht u, om welke reden dan ook de opvang van uw kind stop willen zetten, kunt u dit schriftelijk aangeven. Na afloop van de opzegtermijn van 1 maand zal de opvang van uw kind stop worden gezet.

Als uw kind 4 jaar wordt zal de opvang automatisch worden stopgezet en hoeft u verder geen actie te ondernemen.

Indien u de opvang van uw kind wil annuleren voordat deze gestart is, zal eveneens een opzegtermijn van een maand worden gehanteerd. Hiernaast zullen er annuleringskosten in rekening worden gebracht. Deze annuleringskosten hangen samen met het aantal dagen dat u heeft gereserveerd. Er zal één volledige week aan annuleringskosten worden berekend.